Závěrečná konference k projektu přeshraničního evropského světového dědictví

Ve čtvrtek a v pátek 19. a 20. 12. 2019 se v Berlíně uskutečnila závěrečná konference k projektu přeshraničního evropského světového dědictví. Jejím cílem bylo zhodnotit více než roční program, který zahrnoval spolupráci vybraných členů Sítě přidružených škol UNESCO na česko-německém, německo-polském a německo-dánském pohraničí. Za Českou republiku se projektu na česko-německém pohraničí účastnilo Pražské humanitní gymnázium, Gymnázium Mladá Boleslav a Gymnázium Ivana Olbrachta Semily. Jednotlivá místa v pohraničí byla vybrána záměrně podle jejich zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO. Jmenovitě se jednalo o hornický region Erzebirge/Krušnohoří, Pücklerův krajinářský park Muskau a archeologický hraniční komplex Hedeby a Danevirke.

Konference byla zahájena autorkou projektu prof. Marii-Theres Albert, která je zároveň ředitelkou Institutu studií dědictví v Berlíně. Poté následovaly uvítací proslovy jednotlivých koordinátorů památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, které byly doplněny o reflexi národních koordinátorů. Národních koordinátor Sítě přidružených škol UNESCO v ČR ocenil přínos celého projektu v oblasti zvýšení povědomí o konceptu světového dědictví u žáků a kantorů Sítě přidružených škol UNESCO v ČR. Zároveň vyzdvihl samostatnost celého projektu, který se obešel bez jakékoliv finanční nebo expertní pomoci z ústředí UNESCO v Paříži a přitom přesně naplňoval veškeré hodnoty, na kterých je Síť přidružených škol UNESCO založena.

Druhá část konference měla odborné zaměření. Vystupujícími byly opětovně koordinátoři jednotlivých památek, kteří posluchače seznámili s výjimečností, pro kterou byly oblasti zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO. Dalším hostem byl prof. Klaus Hüfner, čestný člen Německé komise pro UNESCO, který se ve svém příspěvku zaměřil na právní dimenzi světového dědictví ve smyslu kulturního práva a individuálního práva na účast na kulturním životě.

Závěr konference byl věnován tvorbě učebních materiálů. Byly vytvořeny celkem tři pracovní skupiny podle účasti na jednotlivých přeshraničních projektech. Celkem trojí provedení učebnic by mělo sloužit k dalšímu, převážně středoškolskému studiu významu památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO s důrazem na jejich ochranu a péči pro zachování jejich odkazu dalším generacím. Odborná příprava učebnic byla zabezpečena nejen přítomností již zmíněných koordinátorů památek ze Seznamu světového dědictví UNESCO, ale také studenty a absolventy doktorského studia světového dědictví z univerzity v Chotěbuzi a Paderbornu.

Celá konference tak zároveň vytyčila úkoly do budoucna. Tím nejbližším je dokončit zmíněné učebnice a zabezpečit jejich překlad do národních jazyků účastníků. Ambicí je taktéž uspořádat obdobný projekt v jiných přeshraničních místech, která mimo jiné ukazují, že péče o památky má mezinárodní význam.

Více informací o projektu, konferenci nebo znalostní kvíz a celý projev národního koordinátora Sítě přidružených škol UNESCO v ČR lze nalézt na následujícím odkazu:

https://worldheritage-education.eu/#start