Jak se stát členem

Členem Sítě přidružených škol UNESCO se může stát jakákoliv mateřská, základní, základní umělecká, střední, střední odborná a vyšší odborná škola v České republice.

Škola svůj zájem iniciuje prostřednictvím formuláře na následujícího webového odkazu: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000183672

Vyplněný formulář je zasílán mezinárodnímu koordinátorovi Sítě přidružených škol UNESCO, který žádost zevrubně posoudí a uvědomí o ní národního koordinátora. Ten následně osloví školu s žádostí o vypracování tzv. mezioborového projektu na jedno ze tří prioritních témat:

  1. celosvětové občanství a kultura míru a nenásilí;
  2. udržitelný rozvoj a udržitelný životní styl;
  3. mezikulturní učení, podpora kulturní rozmanitosti a kulturního dědictví.

Škola je následně pozvána na zasedání Koordinačního týmu, který je výkonným orgánem Sítě přidružených škol UNESCO a je složen ze zástupců škol. V průběhu zasedání je mezioborový projekt prezentován, což je zároveň příležitostí pro širší diskuzi o vzájemných přínosech. Koordinační tým vydá doporučení Valnému shromáždění, které zasedá jednou ročně na podzim a je složeno ze všech zástupců členů Sítě. Valné shromáždění rozhodne o přijetí nebo nepřijetí kandidátské školy. Celý proces přijetí končí u mezinárodního koordinátora Sítě přidružených škol UNESCO, který v případě kladného stanoviska Valného shromáždění vydá škole certifikát o přijetí do Sítě přidružených škol UNESCO.

Pravidla pro členství v Síti přidružených škol UNESCO vyplývají z Charty Sítě, která je k nahlédnutí na následujícím odkaze:

Případné další dotazy zasílejte na: unesco@mzv.cz

 

Dokumenty ke stažení:

charta-aspnet2019