Síť přidružených škol UNESCO

Síť přidružených škol UNESCO (UNESCO Associated Schools Network – ASPnet) vznikla v roce 1953 a dnes je jejím členem více než jedenáct tisíc vzdělávacích institucí v 182 zemích světa. Všechny tyto školy vedou své žáky a studenty ke čtyřem základním pilířům vzdělávání: učit se vědět, učit se konat, učit se být a učit se žít spolu.

Hlavním cílem projektu je „přispívat k rozvoji lepšího porozumění mezi dětmi a mladými lidmi celého světa a tím přispívat k pevnému a trvalému míru“.

Přidružené školy UNESCO se v rámci své činnosti zabývají prioritními oblastmi:

  • celosvětové občanství a kultura míru a nenásilí;
  • udržitelný rozvoj a udržitelný životní styl;
  • mezikulturní učení, podpora kulturní rozmanitosti a kulturního dědictví.

V tomto kontextu zapojené školy využívají a rozvíjejí moderní pedagogické metody, spolupracují s ostatními školami a rozvíjejí u svých žáků a studentů znalosti, dovednosti a kompetence potřebné v dnešním světě.

Základním dokumentem Sítě přidružených škol UNESCO je strategie na léta 2014 až 2021 „Celosvětová síť škol odpovídá na celosvětové otázky: budování celosvětového občanství a podpora udržitelného rozvoje“, která vychází z tzv. První iniciativy OSN pro celosvětové vzdělávání z roku 2012. Tato iniciativa se zaměřuje na nutnost zajištění vzdělávání pro všechny děti, zlepšování kvality vzdělávání a posilování celosvětového občanství.

Činnost sítě rovněž přispívá k provádění rozvojového cíle č. 4 – kvalitní vzdělávání v rámci Agendy OSN pro udržitelný rozvoj do roku 2030 a Incheonského prohlášení „Vzdělávání pro všechny 2030“ z roku 2015.

Dokumenty ke stažení:

cile-udrzitelneho-rozvoje-pruvodce-pro-deti

aspnet-strategie-2014-2021

vzdelavani-2030-incheonske-prohlaseni

education-for-sustainable-development-goals-learning-objectives

global-citizenship-education-topics-and-learning-objectives

Česká republika (tehdy ČSSR) se do celosvětového projektu Sítě přidružených škol UNESCO zapojila již v roce 1966 a v současnosti je jejím členem 52 základních, základních uměleckých, středních, středních odborných a vyšších odborných škol. Zástupci jednotlivých škol se pravidelně scházejí jednou ročně na celostátních setkáních (valné shromáždění), jejichž cílem je zejména výměna zkušeností a informací, plánování společných aktivit a stanovení priorit na další období.

Samotná aktivita jednotlivých škol je velmi různorodá. Věnují se nejen vlastním dlouhodobým víceoborovým projektům v rámci uvedených prioritních oblastí, ale pořádají také Týden škol UNESCO, který je zaměřený na společně vybrané téma.

Základním dokumentem Sítě přidružených škol UNESCO  v České republice je Charta, která definuje cíle a aktivity sítě, stanovuje podmínky přijímání členů sítě, upravuje fungování základních orgánů (valné shromáždění, koordinační tým) a stanovuje také povinnosti člena sítě (přispívat k plnění cílů UNESCO, vést výuku na základě pilířů vzdělávání, využívat moderní pedagogické postupy, plnit víceoborový projekt, spolupracovat s domácími i zahraničními školami, pořádat Týden škol UNESCO na zadané téma, na konci školního roku vypracovat výroční zprávu, účastnit se valného shromáždění).

Valné shromáždění se koná jednou ročně a účastní se ho zástupci všech škol sdružených v Síti přidružených škol UNESCO v ČR. Valné shromáždění určuje směřování sítě pro příslušný školní rok a střednědobý výhled, slouží také k výměně zkušeností a informací mezi jednotlivými členy sítě. Valné shromáždění také rozhoduje o přijímání nových škol do sítě a volí členy Koordinačního týmu. Ve spolupráci se Sekretariátem České komise pro UNESCO určuje téma Týdne škol UNESCO.

Koordinační tým je složen z deseti zástupců škol, národního koordinátora a zástupce MŠMT. Zástupci škol jsou voleni během valného shromáždění na tři roky. Předseda Koordinačního týmu je zpravidla zástupcem Sítě přidružených škol UNESCO v České republice v České komisi pro UNESCO. Současné složení Koordinačního týmu je následující: Václav Pražák (Gymnázium Třeboň) – předseda, Petr Šimíček (Gymnazium O.Havlové Ostrava – Poruba), Jaromír Jeřábek (Moravské gymnázium Brno), Lubor Černobila (Střední odborná škola Luhačovice), Klára Hošková (Německá škola v Praze), Zuzana Prokopová, VOŠ a SZeŠ Tábor), Marcela Bajerová (ZŠ U Sýpek Kroměříž), Vladan Chlumský (MŠ a ZŠ Jana Broskvy Brno 3),  Miroslav Malušek (VOŠ a SŠ policejní MV v Praze 9), Hana Helekalová (ZŠ Zachar Kroměříž), Hana Cetlová (MŠMT), Karin Pavone (národní koordinátor).

 

Dokumenty ke stažení:

charta-aspnet2019

volebni-rad-do-koordinacniho-tymu

jednaci-rad-koordinacniho-tymu-verze-platna-od-23-brezna-2017