Valné shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO ve Znojmě

Ve dnech 23. a 24. září 2019 se ve Znojmě uskutečnilo 25. Valné shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v České republice. Zasedání je příležitostí pro vzájemnou výměnu zkušeností a informací mezi jednotlivými členy Sítě, vyhodnocení činnosti členských škol a projednání priorit na následující období.

Zasedání se uskutečnilo v prostorách Louckého kláštera, přičemž organizátorem byla ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ ve Znojmě a to za podpory města Znojma a Sekretariátu České komise pro UNESCO. Zástupci 52 členů Sítě přidružených škol UNESCO měli po dva dny možnost vyslechnout tematické přednášky, které je mají inspirovat pro uspořádání Témat týdne škol UNESCO. V již probíhajícím školním roce si školy připomenou 350. výročí úmrtí Jana Ámose Komenského, 30 let od sametové revoluce a Mezinárodní rok zdraví rostlin, který na rok 2020 vyhlásila OSN. Tradiční součástí zasedání je vlastní prezentace škol s důrazem na Témata týdne škol UNESCO v uplynulém školním roce. Přítomní mohli shlédnout velmi pestré pojetí Mezinárodního roku jazyků původních obyvatel, Mezinárodního roku umírněnosti a Mezinárodního roku periodické soustavy prvků.

Valné shromáždění dále přijalo nové znění Charty Sítě přidružených škol UNESCO v ČR na další tříleté období a vyloučilo dvě členské školy pro dlouhodobé neplnění závazků vyplývajících z členství v Síti. Součástí zasedání byl i doprovodný program. Účastníci si prohlédli historické jádro města a navštívili hostitelskou školu, která učitelům může sloužit jako inspirace v oblasti inkluzivního vzdělávání a poradenství. Nechybělo představení města Znojma jako významného vinařského regionu za doprovodu cimbálové hudby.

Členství v Síti přidružených škol má i svůj mezinárodní rozměr, který je dán programy UNESCO organizovanými ústředím v Paříži nebo jinými národními komisemi. Členové Sítě v uplynulém školním roce navázali spolupráci se svými německými partnery v Krušnohoří, hornické česko-německé oblasti, která byla v létě tohoto roku zapsána na Seznam světového kulturního dědictví nebo se účastnili týdenního programu zaměřeného na nehmotné kulturní dědictví v ruském Chanty-Mansijsku.

Síť přidružených škol UNESCO (UNESCO Associated Schools Network – ASPnet) vznikla v roce 1953. Hlavním cílem projektu je „zlepšovat kvalitu vzdělávání pro všechny a přispívat k rozvoji lepšího porozumění mezi dětmi a mladými lidmi celého světa a tím přispívat k pevnému a trvalému míru“. V současnosti je členem Sítě více než jedenáct tisíc vzdělávacích institucí ve 182 zemích světa. Všechny tyto školy vedou své žáky a studenty ke čtyřem základním pilířům vzdělávání: učit se vědět, učit se konat, učit se být a učit se žít spolu. Přidružené školy UNESCO se v rámci své činnosti zabývají třemi prioritními oblastmi: (1) celosvětové občanství a kultura míru a nenásilí, (2) udržitelný rozvoj a udržitelný životní styl a (3) mezikulturní učení, podpora kulturní rozmanitosti a kulturního dědictví. Síť rovněž přispívá k provádění Cíle udržitelného rozvoje č. 4 – kvalitní vzdělávání Agendy OSN 2030.

Česká republika (její právní předchůdkyně ČSSR) se do celosvětového projektu Sítě přidružených škol UNESCO zapojila již v roce 1966. V současnosti je jejím členem 52 základních, základních uměleckých, středních, středních odborných a vyšších odborných škol.  Základním dokumentem Sítě přidružených škol UNESCO v ČR je Charta. Od roku 1997 plní úlohu národního koordinátora Sítě Sekretariát České komise pro UNESCO. Nejvyšší řídícím orgánem sítě je Valné shromáždění, které se koná jednou ročně a účastní se ho zástupci všech škol sdružených v Síti přidružených škol UNESCO v České republice.

znojmo_spolecna1

znojmo_spolecna2