Soutěž UNESCO „Opening hearts and minds to refugees“

Sekretariát UNESCO vyhlásil výzvu k zapojení se do soutěže „Opening hearts and minds to refugees“ (Otevření srdce a mysli pro uprchlíky), která se koná v rámci prioritního tématu globálního občanského vzdělávání, jehož cílem je zvýšit povědomí dětí a mladých lidí o právech uprchlíků a podpořit kulturu vzájemného soužití a mezinárodního porozumění na základě respektu ke kulturní rozmanitosti.

Soutěž je určena mateřským, základním, středním, středním odborným školám a centrům pro vzdělávání učitelů a je rozdělena do těchto kategorií:

1) děti v mateřských školách – obrázek nebo koláž (velikost formátu 2x A3);

2) žáci základních škol – obrázek nebo koláž (velikost formátu 2x A3);

3) studenti středních a středních odborných škol – krátké příběhy (vyprávění, esej apod., rozsah na stranu formátu A4) nebo videoklipy (rozsah max. 2 minuty) v některém z oficiálních jazyků UNESCO (angličtina, francouzština, španělština, čínština, ruština, arabština);

4) posluchači center pro vzdělávání učitelů – krátké příběhy (vyprávění, esej apod., rozsah na stranu formátu A4) nebo videoklipy (rozsah max. 2 minuty) v některém z oficiálních jazyků UNESCO (angličtina, francouzština, španělština, čínština, ruština, arabština.

Musí se jednat o kolektivní práce na výše uvedené téma.

Žáci a studenti by se měli v rámci zpracování tématu zamyslet nad tím, kdo jsou uprchlíci, proč k nám přicházejí, jaký je život v jejich zemích původu, jak jim můžeme pomoci začlenit se do nové společnosti, čím nás můžou obohatit, pokud jde o znalosti, dovednosti a kompetence. Téma by mělo v žácích a studentech posílit kritické myšlení a podnítit kreativitu.

Každá škola může zaslat maximálně tři práce, u kterých musí být uveden název školy, adresa, seznam autorů a jejich věk.

Práce musí být zaslány národnímu koordinátorovi (výtvarné práce poštou, příběhy ve formátu pdf. a videa e-mailem) nejpozději do 1. února 2017 k předvýběru.

Vybrané práce budou následně zaslány Sekretariátu UNESCO, jehož porota bude posuzovat zejména originalitu, tvůrčí představivost, uměleckou kvalitu a způsob zpracování tématu. V každé kategorii budou vybráni tři finalisté v každém regionu UNESCO.

Ceny pro vítěze jsou věcné povahy (např. výtvarné potřeby, sportovní potřeby, notebooky, PC hry apod.).